Regulament

REGULAMENTUL FILIALEI TERITORIALE MUNTENIA VEST A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

aprobat de Conferinţa Filialei Teritoriale Muntenia Vest, data aprobării

CAPITOLUL 1: DISPOZIŢII GENERALE

Art.1

 1. Filiala Teritorială Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România fiinţează potrivit legii nr.184/2001-republicată privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect şi regulamentului Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România.
 2. Potrivit Legii 184/2001-republicate, Filiala Teritorială Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România este o organizaţie profesională, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget propriu, autonomă, având rolul de a reprezenta, promova şi proteja la nivel teritorial interesele profesiei de arhitect.

Art.2

Sediul Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România este în municipiul Târgovişte.

Art.3

Filiala Teritorială Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România are urmatoarele atributii :

 1. protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism;
 2. urmareşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei cu respectarea codului deontologic al acesteia;
 3. reprezintă interesele profesiunii în faţa autorităţilor publice locale;
 4. apară drepturile de autor ale arhitecţilor membri şi asigură titularilor de drepturi, la cererea acestora, înregistrarea operelor şi consultanţă de specialitate în soluţionarea litigiilor privind drepturile de autor;
 5. sprijină activitatea autorităţilor publice locale în toate demersurile lor privind promovarea calităţii în domeniul arhitecturii şi urbanismului;
 6. gestionează Tabloul Arhitecţilor pe teritoriul judetelor Dambovita, Ilfov si Giurgiu;
 7. înregistrează şi certifică în faţa autorităţilor formele de exercitare liberă a profesiei de arhitect : birouri individuale, birouri asociate şi societăţi profesionale.
 8. alte atributii stabilite de Conferinţa Naţională şi Conferinţa Teritorială a O.A.R., în condiţiile legii.

Art.4

Veniturile Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.

 1. Activitatea Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, taxe stabilite de Consiliului Naţional al Ordinului, din fonduri rezultate din manifestări culturale, ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfăşoară, precum şi din donaţii, legate, sponsorizări sau alte surse în condiţiile legii şi ale Regulamentului Ordinului.
 2. În aplicarea dispoziţiilor Art.23 alineatul 2 din lege, Filiala Teritorială Muntenia Vest a O.A.R. colectează cotizaţiile şi taxele prevăzute în Regulamentul Ordinului. Filiala Muntenia Vest este obligată să vireze Ordinului o cotă parte din acestea, potrivit hotărârii Conferinţei Naţionale.
 3. Conferinţa Teritorială poate aproba, la propunerea Consiliului de Conducere Teritorial, alte taxe suplimentare faţă de cele prevăzute la alineatul 1.

CAPITOLUL 2: MEMBRII FILIALEI

Art.5

Din Filiala Teritorială Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România fac parte arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu sau fără drept de semnatură, arhitecţii şi conductorii arhitecţi stagiari, precum şi cei carora le-a fost acordat, în condiţiile legii şi la cererea acestora, dreptul la semnatură.

Art.6

Drepturile membrilor Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.

Membrii Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. au drepturile conferite la Art.5 din Regulamentul Ordinului, completate în cadrul Filialei Teritoriale Muntenia Vest după cum urmează:

 1. să participe la toate activităţile şi manifestările care constituie obiectul de activitate al filialelor teritoriale ale Ordinului;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în comisiile şi forurile de conducere ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.;
 3. să fie informaţi asupra activităţii desfăşurate de Filiala Teritorială Muntenia Vest a O.A.R. şi să facă propuneri pentru sporirea eficacităţii şi îmbunătăţirea activităţii;
 4. să poată consulta baza de date a membrilor, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispun filialele teritoriale ale Ordinului şi să beneficieze de toate condiţiile puse la dispoziţie pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;
 5. să aducă amendamente la toate documentele supuse aprobării în conferinţele teritoriale şi naţionale;
 6. să utilizeze alături de nume calitatea de membru al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.;
 7. să beneficieze de sprijin pentru realizarea asigurării de risc profesional în baza contractului incheiat de Filiala Teritorială Muntenia Vest a O.A.R. cu o societate de asigurari;
 8. sa beneficieze de sprijinul Ordinului în administrarea dovezilor necesare pentru apararea dreptului de autor în condiţiile legii;
 9. sa aiba acces nelimitat la concursurile de arhitectura organizate prin sau cu colaborarea Filialei Teritoriale Muntenia Vest şi a Ordinului National;
 10. sa beneficieze de sprijin social, după caz;
 11. sa beneficieze de consiliere şi sprijin din partea organizaţiei;
 12. să beneficieze de orice alte drepturi stabilite de conferinţele teritoriale.

Art.7

Obligaţiile membrilor Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.

Membrii Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România au urmatoarele obligaţii :

 1. sa respecte întocmai Legea 184/2001, republicata, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, Regulamentul Ordinului Arhitecţilor din România şi Regulamentul Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R., Codul Deontologic al profesiei de arhitect, onorariile de referinta aprobate de Conferinţa Naţională, precum şi alte documente cu caracter normativ ale Ordinului Arhitecţilor din România ;
 2. sa achite regulat şi la termen cotizaţia Ordinului Arhitecţilor din România;
 3. sa sprijine actiunile Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România şi sa contribuie la desfasurarea acestora;
 4. sa-si îmbogateasca permanent cunostintele profesionale;
 5. sa respecte standardele şi recomandarile Ordinului Arhitecţilor din România şi ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România;
 6. sa nu desfasoare activitati politice în cadrul sau cu ocazia manifestarilor organizate de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Filiala Teritorială Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România;
 7. sa aduca la cunostinta filialei orice modificare survenita fata de datele înregistrate în Tabloul Teritorial Muntenia Vest;
 8. sa aduca la cunostinta Ordinului, la cererea acestuia, domeniile şi formele de exercitare a profesiei de arhitect;
 9. sa nu se manifeste în scris sau verbal în numele Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România fără a avea mandat în acest sens din partea conducerii filialei.

CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA FILIALEI TERITORIALE MUNTENIA VEST A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

Secţiunea 1: FORURILE DE CONDUCERE ŞI COMISIILE FILIALEI TERITORIALE MUNTENIA VEST A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

Art.8

 1. Organizarea şi funcţionarea Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. este asigurată potrivit Legii 184/2001-republicata, Regulamentului O.A.R. şi prezentului regulament de către forurile alese care au funcţie reprezentativă de conducere, decizie şi control.
 2. Forurile de conducere ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România sunt:
  1. Conferinţa Teritorială;
  2. Consiliul de Conducere Teritorial;
  3. Colegiul director teritorial (daca filiala are peste 150 membri);
  4. Presedintele Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România.
 3. Pe lângă forurile de conducere, în cadrul Filialei Teritoriale Muntenia Vest vor funcţiona doua comisii independente :
  1. Comisia Teritorială de Cenzori
  2. Comisia Teritorială de Disciplină
 4. Membrii Consiliului de Conducere Teritorial, al Colegiului Director Teritorial, Presedintele Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. şi membrii comisiilor independente sunt alesi în Conferintele Teritoriale de alegeri pentru un mandat de 4 ani şi nu mai mult de doua ori consecutiv.

Art.9

 1. Conferinţa Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. este constituită din toţi membrii filialei cu cotizaţia achitată la zi, în conformitate cu Regulamentul Ordinului Arhitecţilor din România.
 2. Conferinţa Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. deleaga prin vot 1/10 din membrii filialei cu cotizaţia achitată la zi ca delegaţi la Conferinţa Naţională a O.A.R.

Art.10

 1. Conferinţa Teritorială a Filialei Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România are urmatoarele atributii:
  1. adopta şi modifica Regulamentul Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România;
  2. stabileşte componenta numerica a Consiliului de Conducere Teritorial, a Colegiului Director Teritorial, a Comisiei Teritoriale de Disciplină şi a Comisiei Teritoriale de Cenzori;
  3. hotaraste privind înfiintarea şi structura organizatorica a unor alte comisii de specialitate care sa funcţioneze pe lângă forurile de conducere ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.;
  4. alege membrii Comisiilor Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România;
  5. adopta organizarea aparatului administrativ al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România;
  6. alege şi revoca presedintele Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România;
  7. alege şi revoca membrii Consiliului de Conducere al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România;
  8. alege dintre candidati delegaţii la Conferinţa Naţională;
  9. aproba regulamentele de funcţionare ale comisiilor Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România, propuse de Consiliul de Conducere Teritorial;
  10. aproba alte reglementari propuse de Consiliul de Conducere Teritorial;
  11. aproba exercitiul financiar al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România desfasurat intre 2 conferinte şi da Consiliului de Conducere Teritorial descarcarea de gestiune a fondurilor Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România
  12. analizeaza şi aproba rapoartele Consiliului de Conducere Teritorial, Comisiei Teritoriale de Cenzori, Comisiei Teritoriale de Disciplină şi a celorlalte comisii înfiintate prin hotarârile sale;
  13. aproba crearea, conform legii, a structurilor economice necesare asigurarii mijloacelor financiare ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România precum şi fondul de contributii benevole pentru promovarea profesiunii de arhitect;
  14. decide cu privire la orice alte chestiuni aflate pe ordinea de zi sau puse în discutie de către Consiliul de Conducere Teritorial;
  15. adopta hotarâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilita în convocare;

Art.11

Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei Muntenia Vest are urmatoarele competente :

 1. alege şi revoca vicepresedintii şi trezorierul Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România;
 2. analizeaza modul de gestionare al patrimoniului Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România;
 3. face propuneri pentru acordarea calităţii de membru de onoare al Ordinului Arhitecţilor din România şi le sustine în Conferinţa Teritorială şi Naţională;
 4. în îndeplinirea atributiilor sale, Consiliul de Conducere Teritorial Muntenia Vest se organizeaza pe grupe de lucru specializate pe domenii şi probleme, în care poate angrena şi specialisti sau colaboratori din afara Ordinului, remunerati pentru munca lor;
 5. Consiliul de Conducere Teritorial poate stabili indemnizatii de reprezentare, indemnizatii de sedinta, onorarii pentru personalul de specialitate atras în funcţie de obiectivele stabilite şi volumul de munca apreciat.
 6. Fondurile necesare se vor asigura din fondul prevazut în bugetul Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România cu aceasta destinatie la dispozitia Colegiului Director Teritorial;
 7. aplica sanctiunile prevazute de Art.35 al (2) lit. a-b din lege;

Art.12

 1. Conferinţa Teritorială se organizează de două ori pe an, de către Consiliul de Conducere Teritorial care va stabili data, durata şi locul desfăşurării acesteia, precum şi documentele care vor fi supuse dezbaterii şi aprobării Conferinţei Teritoriale.
 2. Conferinţa Teritorială se organizează obligatoriu şi în condiţiile demisiei sau imposibilităţii de exercitare a funcţiilor de către Consiliul de Conducere Teritorial, Preşedinte sau a uneia din comisiile de cenzori sau disciplină, ocazie cu care se vor dispune noi alegeri doar pentru acele foruri sau comisii arătate mai sus.
 3. Conferinţa Teritorială se organizează obligatoriu în condiţiile solicitării a cel puţin o treime din membrii Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, la convocarea Consiliului de Conducere Teritorial, ocazie cu care va decide asupra problemelor care au constituit motivul convocării.
 4. Convocarea Conferinţei Teritoriale se face prin comunicare scrisă directă către membrii filialei cu minimum 30 zile înaintea datei stabilite. În comunicare se vor menţiona ordinea de zi, locul, data şi ora desfăşurării reuniunii.

Art.13

Condiţii legale de desfăşurare a Conferinţei Teritoriale

 1. Conferinţa Teritorială este legal constituită, la prima convocare, în prezenţa majoritatii membrilor cu cotizaţia achitată la zi.
 2. In cazul în care, la prima convocare, nu se intruneste cvorumul prevazut la al.(1), are loc o a doua convocare în maxim 24 de ore. La a doua convocare, Conferinţa Teritorială este legal constituită din membrii prezenti.

Art.14

Înregistrarea participanţilor

 1. Sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu cotizaţia la zi.
 2. Tabelele cu participanţii cu drept de vot vor fi afişate în ziua conferinţei de la ora anunţată prin convocare.
 3. Contestaţiile legate de tabelele cu participanţi trebuie făcute în scris, către Consiliul de Conducere al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R., în prima zi a conferinţei, până la ora anunţată în convocare. Contestaţiile primite şi modul de rezolvare vor fi anunţate la începerea lucrărilor.
 4. Toţi participanţii se vor înregistra în intervalul orar stabilit la data anunţată pentru începerea conferinţei teritoriale.

Art.15

Comisia de verificare şi numărare a voturilor

 1. Comisia de verificare şi numărare a voturilor va fi formată din 5 membri dintre participanţii care nu şi-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau comisiile Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. În cazul în care mai multe persoane decât numărul membrilor şi-au depus cererea de a face parte din comisie, alegerea membrilor acesteia se va face în ordinea depunerii cererilor.
 2. La începerea conferinţei va fi comunicată componenţa comisiei de verificare şi numărare a voturilor, şi eventualele contestaţii, formulate în scris, depuse până la ora anunţului.
 3. Comisia alege un preşedinte, dintre membrii săi, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare, de a supune votului comisiei problemele de procedură apărute pe parcursul procesului de votare şi de a comunica rezultatele.

Art.16

Alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor şi validarea documentelor

 1. Hotărârile Conferinţei Teritoriale, la prima sau a doua convocare, se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 2. Procedura alegerii forurilor de conducere şi a comisiilor şi validarea documentelor supuse aprobării sunt cele descrise în Regulamentul Ordinului.

Art.17

Comunicarea rezultatelor

 1. Comisia de verificare şi numărare a voturilor va întocmi un raport semnat de toţi membrii ei şi care va fi prezentat participanţilor la conferinţă.
 2. El trebuie să conţină:
  • numărul total al membrilor;
  • numărul total al membrilor prezenţi;
  • numărul total al voturilor exprimate;
  • numărul total al voturilor valide;
  • numărul candidaţilor şi funcţiile care au fost eligibile, inclusiv comisiile;
  • numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în primul tur, în ordinea descrescătoare a acestora;
  • numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în al doilea tur, în ordinea descrescătoare a acestora;
  • numărul de voturi obţinut de fiecare candidat ales în ordinea descrescătoare a acestora;
  • lista persoanelor alese,
  • numărul de voturi obţinut de fiecare material supus aprobării;
  • lista materialelor aprobate.

Art.18

Procesul-verbal al Conferinţei Teritoriale

 1. Secretariatul Conferinţei Teritoriale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:
  1. modul în care a fost convocată Conferinţa Teritorială şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;
  2. anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară Conferinţa Teritorială;
  3. numărul total al participanţilor cu drept de vot;
  4. numărul total al participanţilor cu drept de vot prezenţi;
  5. componenţa prezidiului Conferinţei Teritoriale;
  6. ordinea de zi votată de Conferinţa Teritorială;
  7. luările de cuvânt;
  8. hotărârile adoptate;
  9. componenţa forurilor de conducere şi a comisiilor alese.
 2. Procesul-verbal va purta semnătura membrilor prezidiului Conferinţei Teritoriale.
 3. Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la sediul Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R., consultarea acestuia este permisă membrilor filialei şi forurilor de conducere ale Ordinului.
 4. Procesul verbal este transmis Ordinului central în termen de 7 zile.

Art.19

Alegerea Consiliului de ConducereTeritorial

 1. Numărul membrilor în Consiliul de Conducere Teritorial este de 7.
 2. Din numărul total al membrilor Consiliului de Conducere Teritorial cel puţin 5 vor fi arhitecţi cu drept de semnătură.
 3. Condiţiile de eligibilitate sunt cele prevăzute în Regulamentul Ordinului.

Art.20

Candidaturile

 1. Organizatorii Conferinţei Teritoriale au obligaţia de a anunţa membrii filialei despre posibilitatea de a-şi depune candidatura şi data limită pentru depunerea candidaturii.
 2. Candidaturile sunt individuale şi se depun personal la filială, potrivit unui model tip însoţit de curriculum vitae, succint, şi un program privind obiectivele pe care şi le propune candidatul pentru funcţia respectivă.
 3. Fiecare candidat trebuie să depună adeverinţă eliberată de filială privind plata la zi a cotizaţiei şi dovada că nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani.
 4. Fiecare candidat trebuie sa indeplineasca condiţii de vechime în profesie după cum urmează:
  • candidatii pentru funcţia de Presedinte al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. – minim 5 ani vechime în profesie;
  • candidatii pentru Comisia Teritorială de Disciplină – minim 5 ani vechime în profesie;
  • candidatii pentru Comisia Teritorială de Cenzori – minim 2 ani vechime în profesie;
 5. Incompatibilitati:
  • pentru funcţia de Presedinte al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.:
   • sa nu fie Presedinte al O.A.R. central;
   • sa nu fie membru al Comisiei Teritoriale de Disciplină sau al Comisiei Nationale de Disciplină;
   • sa nu fie membru al Comisiei Teritoriale de Cenzori sau al Comisiei Nationale de Cenzori;
  • pentru funcţia de membru al Consiliului de Conducere Teritorial:
   • sa nu fie membru în Comisia Teritorială de Disciplină sau în Comisia Naţională de Disciplină;
   • sa nu fie membru în Comisia Teritorială de Cenzori sau în Comisia Naţională de Cenzori;
  • pentru funcţia de membru al Comisiei Teritoriale de Disciplină:
   • sa nu fie Presedinte al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. sau Presedinte al O.A.R. central;
   • sa nu fie membru al Consiliului de Conducere Teritorial sau al Consiliului de Conducere National;
   • sa nu fie membru al Comisiei Nationale de Disciplină;
   • sa nu fie membru al Comisiei Teritoriale de Cenzori sau al Comisiei Nationale de Cenzori;
  • pentru funcţia de membru al Comisiei Teritoriale de Cenzori:
   • sa nu fie Presedinte al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. sau Presedinte al O.A.R. central;
   • sa nu fie membru al Consiliului de Conducere Teritorial sau al Consiliului de Conducere National;
   • sa nu fie membru al Comisiei Nationale de Cenzori;
   • sa nu fie membru al Comisiei Teritoriale de Disciplină sau al Comisiei Nationale de Disciplină;
 6. Candidaturile vor fi afişate la sediul filialei cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei.

Art.21

Documente necesare votului

 1. Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia participanţilor, cu drept de vot, în ziua scrutinului.
 2. Buletinele de vot se ridică de fiecare participant personal.
 3. Pierderea buletinului de vot nu dă dreptul la obţinerea unui duplicat.

Art.22

Scrutinul pentru Consiliul de Conducere Teritorial

 1. Scrutinul are loc într-un singur tur.
 2. Votarea se face direct şi secret, prin introducerea buletinelor în urnă.
 3. Sunt aleşi candidaţii care au obţinut majoritatea voturilor. În caz de egalitate va fi considerat ales candidatul cel mai vârstnic.

Art.23

Scrutinul pentru Preşedintele Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.

 1. Preşedintele se alege cu majoritatea voturilor participanţilor prezenţi.
 2. Al doilea tur de scrutin se va efectua dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea.
 3. La al doilea tur de scrutin se va bifa cu X unul dintre cei doi candidaţi care au obţinut cele mai multe voturi, în primul tur.
 4. Organizatorii au obligaţia de a afişa în sală, la loc vizibil, corespondenţa dintre numere şi numele candidaţilor.
 5. În al doilea tur de scrutin este considerat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art.24

Consiliul de Conducere Teritorial

 1. Între reuniunile Conferinţei Teritoriale activitatea Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. este coordonată de Consiliul de Conducere Teritorial.
 2. Prima şedinţă a Consiliului de Conducere Teritorial se va ţine în cel mult 15 zile de la data conferinţei.
 3. Şedinţa este considerată statutară dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 dintre membrii Consiliului de Conducere ales.
 4. Consiliul de Conducere Teritorial va proceda imediat la alegerea Colegiului Director Teritorial, prin vot secret al majorităţii participanţilor.
 5. Consiliul de Conducere Teritorial poate delega Colegiului Director Teritorial unele atribuţii care ii sunt conferite prin prezentul regulament.

Art.25

Atribuţiile Consiliului de Conducere Teritorial

Consiliul de Conducere Teritorial are următoarele atribuţii:

 1. alege Colegiul Director şi dispune, dacă este cazul, revocarea acestuia în condiţiile prevăzute la Art.33 alin.(6) din prezentul regulament;
 2. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
 3. pregăteşte conferinţele teritoriale şi întocmeşte documentele care vor fi supuse aprobării acestora;
 4. avizează organigrama aparatului administrativ al filialei;
 5. stabileşte condiţiile de concurs pentru personalul salariat în limita bugetului;
 6. aproba numirea secretarului executiv al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România, ales de Colegiul Director Teritorial în urma concursului de ocupare a postului;
 7. decide asupra procedurii de preluare a prerogativelor Preşedintelui filialei, în caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă a acestuia;
 8. soluţionează contestaţiile depuse împotriva hotărârilor Colegiului Director Teritorial;
 9. orice alte atribuţii, conferite, potrivit legii, de Conferinţa Teritorială care nu intră în contradicţie cu regulamentul cadru al Ordinului adoptat de Conferinţa Naţională.

Art.26

Şedinţele Consiliului de Conducere Teritorial

 1. Consiliul de Conducere Teritorial se întruneşte o dată la trei luni, la convocarea Preşedintelui .
 2. Preşedintele poate convoca Consiliul de Conducere Teritorial, cu avizul prealabil al Colegiului Director Teritorial, de câte ori consideră necesar.
 3. Preşedintele va convoca Consiliul de Conducere Teritorial şi la cererea a 3 din membrii Colegiului Director Teritorial sau la cererea a 2/3 din membrii Consiliul de Conducere Teritorial.
 4. Ordinea de zi este fixată de Preşedinte cu avizul prealabil al Colegiului Director Teritorial, dacă este cazul.
 5. Reuniunile trebuiesc convocate cu cel puţin o săptămână înainte; convocarea va cuprinde locul, data, ora de desfăşurare şi ordinea de zi stabilită. Materialele supuse discuţiei şi avizării vor fi puse la dispoziţia membrilor, cu cel puţin trei zile înainte.
 6. Şedinţa este considerată statutară în prezenţa majorităţii membrilor Consiliului de Conducere Teritorial.
 7. Votul este deschis, cu excepţia celui pentru alegerea membrilor Colegiului Director Teritorial sau în cazul altor situaţii stabilite de către Consiliul de Conducere Teritorial, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, incluzând în aceasta şi votul Preşedintelui.
 8. Şedinţele Consiliului de Conducere Teritorial sunt consemnate într-un proces verbal de şedinţă ţinut într-un registru special, numerotat şi parafat.
 9. Copii ale procesului verbal al fiecărei şedinţe, semnat de Preşedinte şi secretarul executiv, însoţite de materiale votate, în forma lor definitivă, vor fi transmise spre informare în termen de o săptămână, membrilor Consiliului de Conducere Teritorial. Hotaririle Consiliului de Conducere Teritorial se transmit Ordinului central.

Art.27

Colegiul Director Teritorial

 1. Avind în vedere ca numarul membrilor filialei depaseste 150, se constituie Colegiul Director al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R., respectiv Colegiul Director Teritorial.
 2. Colegiul Director Teritorial poate fi revocat în totalitatea lui în situatia în care se găseşte în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul sau se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de acesta.

Art.28

Atribuţiile Colegiului Director Teritorial

 1. Colegiul Director Teritorial are următoarele atribuţii:
  1. coordonează şi supervizează pregătirea Conferinţei Teritoriale şi a comitetului de organizare a acesteia;
  2. pregăteşte organigrama aparatului administrativ al filialei şi o supune aprobării Consiliului de Conducere Teritorial;
  3. întocmeşte proiectul de buget şi îl supune aprobării Consiliului de Conducere Teritorial;
  4. asigură informarea membrilor filialei asupra problemelor specifice şi hotărârilor adoptate;
  5. controlează evidenţa şi întocmirea Tabloului Teritorial al Arhitecţilor;
  6. coordonează şi controlează întocmirea bazei de date a Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.;
  7. coordonează şi controlează întocmirea evidenţei lucrărilor depuse pentru a primi dată certă;
  8. organizează concursul de ocupare a funcţiei de secretar executiv al filialei şi dispune angajarea acestuia;
  9. dispune angajarea, prin concurs, a personalului administrativ;
  10. asigură concilierea litigiilor apărute în exercitarea profesiei între arhitecţi;
  11. coordonează şi supervizează modul de gestionare a patrimoniului filialei şi al bugetului;
  12. aplică sancţiunile prevăzute la Art.38 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea 184/2001-republicata, la propunerea Comisiei Teritoriale de Disciplină.
  13. numeste un expert contabil autorizat care, impreuna cu cei doi arhitecţi alesi în Conferinţa Teritorială, face parte din Comisia Teritorială de Cenzori formata din trei membrii titulari şi 2 supleanti.
 2. Atribuţiile membrilor Colegiului Director Teritorial sunt repartizate pe domenii.

Art.29

Vicepreşedinţii

 1. Vicepreşedinţii Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. sunt înlocuitori de drept ai Preşedintelui, în ordinea stabilită de Consiliul de Conducere Teritorial. Ei vor repreyenta celelte doua judete
 2. Vicepresedintii vor fi arhitecti cu domiciliul in celelate doua judete decat cel din care se afla Presedintele.
 3. Vicepreşedinţii asistă Preşedintele în coordonarea, informarea şi reprezentarea Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. şi fiecare are atribuţii specifice legate de:
  1. legislaţie, regulamente şi onorarii
  2. profesie, educaţie şi pregătirea profesională
  3. organizare, relaţia cu membrii
  4. imagine şi relatia cu masmedia
 4. Vicepreşedinţii coordonează unul dintre următoarele grupuri:
  1. grupul de lucru privind legislaţia, regulamentele, codul deontologic şi onorarii;
  2. grupul de lucru privind formele de exercitare a profesiei, educaţia, pregătirea profesională şi stagiu;
  3. grupul de lucru privind problemele legate de organizarea şi gestiunea Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.
  4. grupul de lucru privind relatia cu masmedia.

Art.30

Trezorierul

 1. Trezorierul, conform cu orientările stabilite de Consiliul de Conducere Teritorial, este însărcinat cu controlul şi execuţia bugetului filialei
 2. Proiectul de buget, pregătit de serviciul de specialitate al Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. şi sub controlul Trezorierului, se supune aprobării Consiliului de Conducere Teritorial.
 3. În fiecare an, cel mai târziu la 15 aprilie, Trezorierul va prezenta Consiliului Naţional un raport privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar anterior.

Art.31

Preşedintele Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.

 1. Preşedintele Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. reprezintă filiala în relaţiile sale cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, putând să încheie, în numele filialei, convenţii şi contracte cu respectarea prevederilor Art.52 din Regulamentul Ordinului.
 2. Presedintele filialei are domiciliul in judetul care are cea mai mare reprezentativitate prin numarul de membri.
 3. Preşedintele filialei teritoriale conduce lucrările Conferinţei Teritoriale.
 4. Preşedintele filialei poate convoca din proprie iniţiativă Consiliul de Conducere Teritorial, cu avizul Colegiului Director Teritorial.
 5. Preşedintele filialei răspunde de colectarea veniturilor şi ordonanţează cheltuielile bugetare ale filialei.
 6. În caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă pentru o perioadă mai mare de 15 zile, prerogativele Presedintelui Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. vor fi preluate de unul din cei patru Vicepreşedinţi în ordinea stabilită de Consiliul de Conducere Teritorial. Procedura preluării prerogativelor va fi stabilită prin hotărârea Consiliului de Conducere Teritorial.

Art.32

Organizarea aparatului administrativ

 1. Organigrama aparatului administrativ al filialei se aprobă prin hotărârea Conferinţei Teritoriale.
 2. Atribuţiile secretarul executiv se stabilesc potrivit regulamentului Filialei Teritoriale Muntenia Vest – Art.40.

Art.33

Atribuţiile secretarului executiv

 1. Secretarul executiv coordonează şi controlează activitatea curentă a aparatului administrativ, având atribuţiile şi obligaţiile prevăzute în fisa postului aprobata de Consiliul de Conducere Teritorial.
 2. Secretarul executiv se bucură de stabilitate în funcţie şi nu poate fi schimbat ca urmare a schimbării forurilor de conducere ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.

Art.34

Evidenţe şi baze de date

 1. În aplicarea prevederilor Regulamentului O.A.R., Filiala Teritorială Muntenia Vest a O.A.R. întocmeste evidenţele şi baza de date a filialei.
 2. Persoanele care operează baza de date vor semna un angajament de confidenţialitate ai cărui termeni vor fi stabiliţi de Colegiul Director Teritorial.

Art.35

Comisia Teritorială de Cenzori

 1. Comisia Teritorială de Cenzori este formată din 2 membri.
 2. Comisia se întruneşte:
  • pentru prima dată în termen de 15 de zile de la alegerea ei şi desemnează prin vot secret preşedintele;
  • în şedinţe ordinare, la momentul finalizării bilanţului anual şi la sfârşitul mandatului organelor alese ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R., înainte de Conferinţa Teritorială;
  • în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, în condiţiile în care este sesizată de existenţa unor nereguli financiare legate de gestiunea bugetului şi a patrimoniului, la convocarea preşedintelui comisiei.

  Şedinţele sunt considerate statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii comisiei.

 3. Pentru întocmirea raportului privind gestiunea fondurilor şi a patrimoniului de către forurile alese de Conferinţa Teritorială sau a persoanelor desemnate de acestea, Comisia Teritorială de Cenzori va apela la un expert contabil autorizat.

Art.36

Atribuţiile Comisiei Teritoriale de Cenzori

Comisia Teritorială de Cenzori asigură controlul financiar intern al filialei şi are următoarele atribuţii:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul filialei şi certifică bilanţul al filialei;
 2. verifică dacă operaţiunile financiare ale filialei se regăsesc în bugetul aprobat prin hotarirea Consiliului de Conducere Teritorial;
 3. întocmeşte raportul de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. şi îl prezintă Conferinţei Teritoriale;
 4. ţine legătura cu Comisia de Cenzori a O.A.R. central.

Art.37

Comisia Teritorială de Disciplină

Comisia Teritorială de Disciplină este formata din 3 membrii titulari şi 2 membrii supleanti, desfasurindu-si activitatea în conformitate cu Regulamentul O.A.R. şi Codul de procedura juridictionala a comisiilor de disciplina ale filialelor teritoriale şi a Comisiei de Disciplină a O.A.R.

Art.38

Raporturile Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. cu O.A.R. central

 1. Preşedintele Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. face parte din grupul de lucru al preşedinţilor de filiale constituit la nivelul Ordinului.
 2. În exercitarea atribuţiilor lor, forurile de conducere ale O.A.R. central emit hotărâri şi decizii obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor, deci şi pentru forurile de conducere ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. Filialele, sub sancţiunea nulităţii, nu pot emite hotărâri şi decizii contradictorii actelor administrative ale forurilor de conducere ale Ordinului.
 3. Filialele sunt obligate să aducă la cunoştinţa Ordinului următoarele:
  1. Modul în care au fost aduse la îndeplinire hotărârile şi deciziile forurilor de conducere ale Ordinului.
  2. Hotărârile şi deciziile emise de forurile de conducere ale filialelor.

Art.39

Raporturile patrimoniale

 1. Filialele Ordinului pot încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare.
 2. Filialele Ordinului pot încheia acte de dispoziţie numai în numele şi pe seama Ordinului, în baza hotărârii Consiliului Naţional al Ordinului.

Art.40

Relaţia cu membrii filialei

Presedintele Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. şi Colegiul Director Teritorial au obligaţia de a menţine şi dezvolta la nivelul teritoriului filialei legătura între Ordin şi membrii săi.

Secţiunea 2: TABLOUL ARHITECŢILOR

Art.41

Pentru evidenta membrilor sai, Filiala Teritorială Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România întocmeste Tabloul Teritorial al Arhitecţilor, evidenţiat în urmatoarele sectiuni :

 • Secţiunea 1 – arhitecţi cu drept de semnatură;
 • Secţiunea 2 – conductori arhitecţi cu drept de semnatură;
 • Secţiunea 3 – arhitecţi stagiari;
 • Secţiunea 4 – conductori arhitecţi stagiari;
 • Secţiunea 5 – arhitecţi şi conductori arhitecţi membri ai Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România fără drept de semnatură;
 • Secţiunea 6 – arhitecţi şi conductori arhitecţi care nu sunt membri ai Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România, domiciliati în judeţele Dâmboviţa, ilfov sau Giurgiu.

Tabloul Teritorial al Arhitecţilor cuprinzând secţiunea 1 şi secţiunea 2 se comunica în fiecare an Ordinului Arhitecţilor din România în vederea publicarii în Tabloul National al Arhitecţilor.

Art.42

Arhitectii cu domiciliul în judeţele sus-menţionate se înscriu la cerere în Tabloul Teritorial al Arhitecţilor, la sediul Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România, în conformitate cu statutul lor profesional.

Art.43

 1. La înscrierea în Tabloul Arhitecţilor, se vor depune urmatoarele acte:
  1. formular tip de înscriere completat, datat şi semnat;
  2. diploma de absolvire a institutiei de învatamânt superior absolvit – copie legalizata;
  3. dovada achitarii taxei de înscriere;
  4. certificat de cazier judiciar.
 2. Arhitectii care au dobândit dreptul de semnatura după efectuarea stagiului în condiţiile Legii nr.184/2001-republicata, vor adauga la cerere în afara documentelor de la alineatul (1), urmatoarele documente:
  1. Certificatul de atestare emis de Comisia Naţională de Atestare, după caz;
  2. Recomandarea a cel putin doi membri ai Ordinului Arhitecţilor din România, arhitecţi cu drept de semnatură, între care obligatoriu arhitectul/arhitecţii ce a/au îndrumat activitatea profesională pe durata stagiului.

Art.44

Tabloul Teritorial al Arhitecţilor va evidenţia:

 1. numele, domiciliul şi data nasterii;
 2. anul dobândirii diplomei, institutia de învatamânt superior care a emis-o şi numarul acesteia;
 3. anul atestarii dreptului de semnatura – daca este cazul – şi arhitectul sau arhitecţii la care au efectuat stagiul;
 4. nr. de înregistrare pe fiecare capitol al tabloului în ordinea cronologica a înregistrarii;
 5. forma de exercitare a profesiei;
 6. codul personal de înregistrare în O.A.R.;
 7. distinctii acordate de statul român, alte state, de Ordinul Arhitecţilor din România şi Uniunea Internationala a Arhitecţilor – organizatii profesionale sau fundatii agreate de aceasta când este cazul;
 8. sanctiuni – când este cazul;
 9. perioadele şi motivele de suspendare a dreptului de semnatura – când este cazul;
 10. modificarile datelor înregistrate;
 11. data şi motivele radierii din tablou.

Art.45

 1. Tabloul Teritorial al Arhitecţilor este public.
 2. Colegiul Director Teritorial are obligaţia de a elibera pe cheltuiala persoanei solicitate, certificate ce vor contine toate datele înregistrate privitoare la un arhitect cu drept de semnatură.

Art.46

 1. In cazul suspendarii sau încetarii dreptului de semnatura, legitimatia şi parafa vor fi depuse la sediul Filialei Teritoriale Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România.
 2. In cazul suspendarii, la expirarea acesteia, legitimatia şi parafa vor fi înapoiate celui în cauza.

Art.47

Suspendarea şi încetarea dreptului de semnătură

 1. Dreptul de semnătură se suspendă:
  1. temporar, la cererea persoanei înscrise;
  2. după 6 luni, în caz de neplată fără justificare a cotizaţiilor anuale către Ordin, până la achitarea lor integrală, prin decizie a preşedintelui filialei;
  3. pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă;
  4. cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii.
 2. Dreptul de semnătură încetează:
  1. prin renunţarea scrisă la exerciţiul dreptului de semnătură;
  2. dacă arhitectul sau conductorul arhitect a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de lege, în legătură directă cu exercitarea dreptului de semnătură, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei exercitării profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
 3. Suspendarea şi încetarea dreptului de semnătură conduc la modificări în Tabloul Teritorial al Arhitecţilor şi în Tabloul Naţional al Arhitecţilor.
 4. Încetarea dreptului de semnătură atrage pierderea calităţii de membru al Ordinului Arhitecţilor din România şi radierea din Tabloul National al Arhitecţilor.

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art.48

 1. Concursurile de arhitectura şi de urbanism organizate de Filiala Teritorială Muntenia Vest a Ordinului Arhitecţilor din România se vor desfasura pe baza regulamentului de concursuri a Ordinului Arhitecţilor din România.
 2. In juriile concursurilor publice interne care se organizeaza pentru investitiile publice de interes national pe teritoriul municipiului Târgovişte, va participa un arhitect cu drept de semnatură, desemnat de Colegiul Director al O.A.R., la propunerea Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R.
 3. Desemnarea arhitectului cu drept de semnatură în cadrul comisiilor de licitatie prevazute în Art.45 din Legea 184/2001-republicata se va face de către Colegiul Director al O.A.R. cu acordul Colegiului Director Teritorial.

Art.49

Mandatul forurilor de conducere alese ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. înceteaza odata cu alegerea noilor foruri de conducere ale filialei, cu doua luni înaintea datei convocarii Conferintei Nationale de alegeri, timp în care Conferinţa Teritorială va desemna delegaţii la Conferinţa Naţională.

Art.50

Comisiile de specialitate ale Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. vor funcţiona pe baza regulamentelor proprii aprobate de către Consiliul de Conducere Teritorial.

Art.51

Prezentul proiect de regulament devine executoriu odata cu validarea şi aprobarea sa de către Conferinţa Filialei Teritoriale Muntenia Vest a O.A.R. Eventualele amendamente sau modificari care se vor face în Conferinţa Teritorială, vor fi supuse la vot, şi cele care vor fi aprobate cu o majoritate simpla a participantilor vor fi introduse în noul regulament..

CONSILIUL DE CONDUCERE AL FILIALEI TERITORIALE MUNTENIA VEST A O.A.R.,
data aprobării

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *