Cod deontologic

COD DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE ARHITECT

din 21 08 2011

Continut

Introducere3
I. Principii generale4
II. Standarde în exerciţiul profesiei5
2.1. Integritatea5
2.2. Competenţa5
2.3. Asumarea şi contractarea misiunilor5
2.4. Dreptul de semnătură6
2.5. Remunerația7
2.6. Dreptul de autor8
III. Standarde în relaţia cu clientul9
3.1. Încrederea reciprocă9
3.2. Confidenţialitatea9
IV. Standarde în interesul public10
4.1. Interesul public10
4.2. Competitivitatea și reclama10
V. Standarde în relaţie cu colegii11
5.1. Corectitudinea11
5.2. Respectul reciproc11
VI. Standarde în relaţia cu Ordinul12
6.1. Cooperare12

INTRODUCERE

1.1. Prezentul cod deontologic este întocmit în temeiul prevederilor art. 20 lit. b), art. 28 alin. (1) lit. a) şi art. 46 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.2. Codul deontologic al profesiei de arhitect cuprinde normele de conduită obligatorii în legătură cu exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor arhitectului ca profesionist.

1.3. Prezentul cod numeşte principii de onorabilitate fundamentale, stabileşte standarde de conduită în exerciţiul profesiei, în relaţia cu clienţii, în interesul public, în relaţia cu colegii şi în relaţia cu Ordinul. În baza principiilor generale şi a obligaţiilor/responsabilităţilor precizate, îndeplinirea sau neîndeplinirea standardelor poate fi evaluată şi sancţionată disciplinar după caz. În total sunt stabilite un număr de 13 standarde după cum urmează:

1. Arhitectul va fi integru în exerciţiul profesiei.

2. Arhitectul va fi compentent în cadrul misiunilor asumate.

3. Arhitectul îşi va asuma misiuni doar în baza unui contract scris.

4. Arhitectul va exercita dreptul de semnătură cu întreaga responsabilitate asumată.

5. Arhitectul va calcula remuneraţia cuvenită transparent și în baza unui sistem de calcul propriu.

6. Arhitectul va respecta dreptul de autor.

7. Arhitectul va fi demn de încrederea clientului său.

8. Arhitectul va respecta confidenţialitatea clientului său.

9. Arhitectul nu va leza interesul public.

10. Arhitectul va promova serviciile sale cu onestitate.

11. Arhitectul se va comporta corect în relaţia cu colegii.

12. Arhitectul va trata toţi membrii Ordinului cu respectul cuvenit

13. Arhitectul va coopera cu Ordinul.

1.4. Respectarea întru totul a prevederilor prezentului cod constituie obligaţie profesională şi morală fermă pentru fiecare arhitect membru al Ordinului Arhitecţilor din România.

1.5. Nerespectarea prezentului cod de către oricare membru al Ordinului înainte sau după obținerea dreptului de semnătură poate duce la sancțiuni disciplinare aplicabile oricărui membru al Ordinului din momentul obținerii dreptului de semnătură.

I. PRINCIPII GENERALE

1.1. Arhitectul este responsabil pentru fiecare dintre actele sale profesionale în raport cu prezentul cod.

1.2. Arhitectul își va exercita profesia astfel încât în orice moment onorabilitatea, onestitatea, independența profesională și integritatea sa să nu poată fi contestate.

1.3. Arhitectul are obligaţia de a-şi exercita profesia conform tuturor prevederilor legale în vigoare, precum şi a regulilor general acceptate ale profesiei.

1.4. Arhitectul nu va exprima puncte de vedere în neconcordanță cu opinia sa profesională sau de natură să înșele ori dezinformeze alte persoane, precum și să discrediteze profesia de arhitect prin nerespectarea adevărului, legii sau standardelor profesiei.

1.5. Arhitectul este dator în exercițiul profesiei și utilizarea limbajelor sau conceptelor de arhitectură să respectae legea, interesul public, cadrul social, cultural și natural, în deplină cunoștință a libertăților și obligațiilor asumate.

1.6. Arhitectul se va implica în activităţi civice conexe profesiei, în scopul promovării creaţiei de arhitectură şi urbanism.

1.7. În exercitarea profesiei arhitectul nu va face niciun fel de discriminări si va evita in orice moment sa actioneze sau sa se afle intr-o situatie incompatibila cu obligatiile sale profesionale.

1.8. Orice arhitect trebuie să se abţină, chiar în afara vieţii profesionale, de la acte de natură să ducă la desconsiderarea sa. Condamnarea penală survenită este de natură să ducă la evaluarea situaţiei în cadrul Ordinului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001, republicată, cu posibilitatea unor repercusiuni disciplinare împotriva acestuia.

1.9. Arhitectul are obligaţia de a nu implica numele şi activitatea sa profesională în acţiuni de publicitate comercială în beneficiul terţilor, dacă nu posedă date suficiente asupra lucrării de materiale şi furnituri pentru construcţii ori despre firma de construcţii şi/sau instalaţii în cauză ori dacă asupra lor planează îndoieli legate de calitate, prezentate deja public.
1.10. Arhitectul este dator să își păstreze libertatea și independența în exercitarea profesiei în temeiul legii și al prezentului cod.

II. STANDARDE ÎN EXERCIŢIUL PROFESIEI

2.1. Integritatea.
Arhitectul va fi integru în exerciţiul profesiei

2.1.1. În scopul evitării conflictelor de interese, arhitectul cu drept de semnătură nu va putea presta, pentru acelaşi client şi aceeaşi lucrare, simultan cu misiunea de proiectare sau consultanţă, servicii de verificator de proiecte, servicii de execuţie sau dirigenţie de şantier, servicii de comerţ cu materiale de construcţii.

2.1.2. Arhitectul este obligat să notifice în scris părțile implicate în situația în care are acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale în domeniul executării construcțiilor sau a comerțului cu materiale de construcții, precum și în orice alte situații ce pot genera conflice de interese.

2.1.3. Arhitectul se va pronunţa cu maximă obiectivitate asupra documentelor ce îi sunt supuse spre analiză, indiferent de interesele sau divergenţele sale personale faţă de autorii documentelor în cauză.

2.1.4. Arhitectul nu are dreptul să accepte avantaje materiale oferite cu scopul de a se lăsa influenţat în decizia sa şi nici nu va oferi astfel de avantaje pentru a influenţa deciziile altora.

2.1.5. Arhitectul nu va folosi relaţiile personale sau de rudenie pentru a influenţa deciziile organismelor abilitate în folosul personal şi în detrimentul interesului public.

2.1.6. Arhitectul va accepta să participe ca judecător la o competiţie profesională numai dacă nu este implicat, în acea perioadă sau în una anterioară, în elaborarea vreuneia dintre lucrările supuse jurizării, în elaborarea temei de concurs sau în organizarea acestuia.

2.1.7. Arhitectul nu va ceda niciunei presiuni din partea autorităţilor publice sau a altor persoane fizice ori juridice, dacă aceasta contravine cunoştinţelor profesionale sau crezului profesional

2.1.8. Arhitectul nu îşi va asuma angajamente care implică situaţii sau atitudini incompatibile cu îndatoririle sale de ordin profesional ori care sunt susceptibile să creeze îndoială asupra probităţii sale profesionale.
2.2. Competenţa
Arhitectul va fi compentent în cadrul misiunilor asumate

2.2.1. Arhitectul are datoria să se asigure că posedă cunoştinţele şi abilităţile adecvate pentru îndeplinirea angajamentelor asumate cu deplin respect faţă de clienţii săi.

2.2.2. Arhitectul este dator să îşi îmbogăţească cunoştinţele profesionale şi să caute în mod consecvent să ridice standardele artistice, ale educaţiei, cercetării şi practicii arhitecturale;

2.2.3. Arhitectul trebuie să fie receptiv la îmbogăţirea limbajului arhitectural prin promovarea şi integrarea în proiectele lui a artelor complementare creaţiei de arhitectură şi a noilor tehnologii;

2.2.4. Arhitectul are datoria de a apela la persoanele competente care îi pot asigura respectarea la timp şi la un nivel calitativ optim a contractului pe care l-a semnat în caz de necesitate.

2.2.5. Arhitectul este are datoria de a se informa asupra standardelor, legilor și reglementărilor profesionale oriunde ar profesa și de a-și însuși cunoștințe locale specifice necesare în exercițiul profesiei.

2.3. Asumarea şi contractarea misiunilor
Arhitectul îşi va asuma misiuni doar în baza unui contract scris.

2.3.1. Arhitectul are îndatorirea de a trata cu maximă responsabilitate obligaţiile asumate prin contract.

2.3.2. Arhitectul are obligația de a încheia un contract în formă scrisă, pentru orice prestație a sa, indiferent de forma de exercitare a profesiei, care va prevedea o remunarație corespunzătoare efortului depus și va fi de următoarele feluri:
a) contract individual de munca intre arhitectul salariat si angajator, pe o perioada de timp determinata sau nedeterminat
b) contract de proiectare sau de consultanta intre biroul sau firma unui arhitect si clientul care comanda o lucrare, un proiect sau un serviciu de arhitectura;
c) contract de drepturi de autor între arhitectul căruia i se comandă o prestaţie de arhitectura şi persoana fizică sau juridică care face comanda
2.3.3. Contractele de proiectare sau de consultanţă pentru elaborarea unei lucrări / prestaţii de arhitectură vor cuprinde capitole şi clauze privind misiunile asumate şi volumul prestaţiei, termenele de realizare, onorariul cuvenit arhitectului şi echipei sale, etapizarea plaţilor, obligaţii şi responsabilităţi ale ambelor părţi semnatare, penalităţi pentru neexecutarea obligaţiilor, moduri de recepţionare a documentaţiilor, existența sau inexistența asigurării profesionale, procedura de răspuns la reclamații și observații precum şi clauze privind proprietatea intelectuală.

2.3.4. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apare necesitatea elaborării unor lucrări suplimentare neprevăzute iniţial, a decalării termenelor de predare negociate iniţial, a modificării onorariului sau a altor prevederi iniţiale, părţile vor conveni de comun acord modificarea clauzelor respective prin acte adiţionale la contractul de bază.

2.3.5. După caz pentru întocmirea contractelor de proiectare și/sau de consultanta, precum si a contractelor pentru drepturi de autor se recomanda utilizarea modelelor de contract puse la dispoziţie de Ordinul Arhitectilor din Romania și respectarea legislației de specialitate

2.3.6. în vigoare.

2.3.7. Arhitectul nu poate sub-contracta integral o lucrare angajată de el. Arhitectul poate sub-contracta unele părţi dintr-o lucrare de arhitectură angajată, cu condiţia ca interesele clientului să nu fie afectate.

2.3.8. Arhitectul care este legat în exerciţiul său profesional printr-un contract individual cu o unitate de învăţământ de specialitate, cu o administraţie centrală sau locală, sau cu orice alt organism public sau privat îşi asumă toate obligaţiile profesionale şi morale, conform prezentului cod deontologic, în mod particular secretul profesional şi independenţa deciziilor sale.

2.3.9. Arhitectul are obligația de a refuza misiuni profesionale care conduc la nerespectarea legilor sau care contravin prevederilor prezentului cod. El are responsabilitatea de a stabili clauze contractuale care să-i permită întreruperea, la nevoie, a relaţiilor contractuale cu acei clienţi sau cu acei angajatori care, prin cerinţele sau atitudinea lor pe parcursul desfăşurării misiunilor contractate, generează situaţii ca inacceptabile din punct de vedere profesional.

2.3.10. Arhitectul care a angajat răspunderea pentru proiectarea generală, la toate specialităţile implicate: arhitectura, structura de rezistenta, instalaţii diverse, sistematizare verticală, amenajări interioare etc. are îndatorirea de a coordona direct sau a desemna un responsabil de proiect din cadrul echipei de proiectare care să coordoneze activitatea tuturor echipelor de proiectare si de a urmări integrarea în proiectele fiecărei specialităţi a cerinţelor tehnice ale celorlalte specialităţi
2.3.11. Arhitectul care în numele firmei de arhitecură, a asumat responsabilitatea unui proiect complex, încheie cu firmele de proiectanţi de specialitate contracte de sub-proiectare cu clauze privind obligaţiile şi responsabilităţile reciproce în cadrul proiectului.

2.3.12. Arhitectul are obligaţia să se asigure de competenţa angajaţilor şi colaboratorilor săi, să le solicite şi să urmărească realizarea de către aceştia a unor prestaţii la nivel cât mai ridicat de profesionalism, să le asigure participarea directă şi accesul deplin la datele necesare îndeplinirii misiunii lor.

2.4. Dreptul de semnătură
Arhitectul va exercita dreptul de semnătură cu întreaga responsabilitate asumată.

2.4.1. Arhitectul cu drept de semnătură este răspunzător ca pe proiectele elaborate/coordonate de el sau sub responsabilitatea sa să fie menționate explicit titlul, numele și calitatea proprie, precum și ale celor care au întocmit și desenat documentele respective sau sunt co-autori după caz.
2.4.2. Arhitectul cu drept de semnătură are obligația de a semna și de a aplica parafa profesională doar pe documenații elaborate/coordonate de al sau sub resposabilitatea lui, în al căror cartuș la rubrica proiectant este menționat explicit numele și titlul lui, orice altă modalitatea de aplicare a parafei profesionale și semnăturii fiind interzisă.

2.4.3. Arhitectul cu drept de semnătură este obligat să aplice semnătura și parafa încredințată exclusiv pe documentații elaborate sau coordonate de el și sub responsabilitatea lui, în cadrul formei de exercitare a profesiei declarate în TNA .

2.4.4. Arhitectul cu drept de semnătură are obligația de a aplica parafa încredințată lui doar pe documentații elaborate sau coordonate de el și sub responsabilitatea lui și nu va gira în felul acesta, ca pe o favoare neremunerată sau contra unor foloase necuvenite lucrarea întocmită de un neprofesionist, de un arhitect fără drept de semnătura sau cu dreptul de semnătura suspendat.

2.4.5. Arhitectul cu drept de semnătură are dreptul şi responsabilitatea de a urmări executarea întocmai a lucrărilor proiectate conform programului de control și fazelor determinante stabilite prin acesta. Neconformitatea acestora cu documentaţia elaborată sau obstrucționarea accesului pe șantier va fi semnalată clientului şi, după caz, organismelor de control abilitate.

2.4.6. În exercitarea profesiei ce se desfăşoară în echipă, răspunderea exercitării dreptului de semnătură aparţine şefului echipei.

2.4.7. Arhitectul cu drept de semnătură are obligaţia să participe la recepţia lucrărilor conform prevederilor legale

2.4.8. Arhitectul este responsabil, atunci când exercită dreptul de semnătură, să se asigure că eventuale daune aduse bunurilor sau vieții altora în urma acestui exercițiu pot fi compensate echitabil, prin încheierea unei asigurări profesionale sau alte mijloace.

2.4.9. Arhitectul cu drept de semnătură angajat va informa angajatorul asupra responsabilității stabilite prin prezentul cod la punctul anterior, de a compensa echitabil eventualele daune aduse vieții sau bunurilor unor alte persoane.

2.4.10. Arhitectul cu drept de semnătură are obligaţia să păstreze şi să arhiveze originalele documentaţiilor elaborate sau însușite şi să predea clientului copii după acestea, conform contractului.
2.5. Remunerația
Arhitectul va calcula remuneraţia cuvenită transparent și în baza unui sistem de calcul propriu.

2.5.1. Arhitectul nu trebuie sa propuna un tarif/onorariu ultimativ daca nu are suficiente informatii cu privire la natura si domeniul proiectului, la incadrarea acestuia in planuri de urbanism aprobate, la nivelul de studii, variante si detalieri necesare pentru a se obtine acordul autoritatilor.

2.5.2. Arhitectul are datoria de a propune tarife și onorarii în baza unuia dintre următoarele elemente:

§ o scară de tarife/onorarii

§ un program independent al datelor anterioare cu privire la tarife (S.I.C. – Sistemul de informare asupra costurilor)

§ o scară a resurselor necesare pe oră unei persoane

§ preţul pe oră care să includă cheltuielile generale demonstrabile şi nivelurile salariilor, precum şi o marjă corespunzătoare de profit şi de risc.

§ pe baza unei propuneri sau estimări a unei sume forfetare care este în funcţie de numărul de ore pe persoană şi de alte resurse solicitate, împreună cu cheltuielile generale demonstrabile şi cu nivelurile de salarii, precum şi cu marja corespunzătoare de profit şi de risc care va permite cel puţin un nivel adecvat de reinvestiţii în formare şi echipamente.

2.5.3. Pentru serviciile prestate in relatiile contractuale stabilite cu clientul, arhitectul are dreptul sa beneficieze de un onorariu just, negociat in mod liber cu acesta şi în a cărui elaborare se va putea sprijini pe datele furnizate de Sistemul de Informare asupra Costurilor elaborat prin grija Ordinului Arhitectilor din Romania, care cuprinde niveluri de referinţă diferenţiate pe categorii de lucrări şi volum de prestaţii.

2.5.4. Pe parcursul negocierii unui contract, nici un arhitect nu poate revizui propria propunere de onorariu luând in calcul informatiile cu privire la tariful propus de un alt arhitect pentru aceeasi lucrare sau aceleasi servicii.

2.5.5. Este interzis, atât din punctul de vedere al prestigiului profesiei cat si din punctul de vedere al onestităţii faţă de client, practicarea de onorarii subevaluate, deliberat, cu scopul de a obţine comanda unei lucrăi în detrimentul altor arhitecți.

2.5.6. Sunt interzise în exercitarea profesiei următoarele:
a) utilizarea unor resurse umane fără contract de munca, fără remuneraţie sau cu remuneraţie nelegal atribuită, fără a fi înregistrată contabil;

b) utilizarea logisticii (calculatoare, imprimante, faxuri, programe de redactare asistata etc.) unei terţe persoane fizice sau juridice, neimplicate in contractul de proiectare sau cu care nu există un contract pentru utilizarea acestora;

c) deținerea și utilizarea de programe de calculator fără licenţă sau cu licenţă dedicată învăţământului de arhitectură.

d) furtul de proprietate intelectuală
2.6. Dreptul de autor
Arhitectul va respecta dreptul de autor

2.6.1. Arhitectului îi sunt interzise:

a) atribuirea de calităţi nereale;

b) uzurparea drepturilor de autor;

c) plagiatul;

d) semnătura de complezență așa cum a fost ea definită mai sus;

2.6.2. Arhitectul este răspunzător ca pe proiectele elaborate/coordonate în echipă de el sau sub responsabilitatea sa să fie menționate explicit titlul, numele și calitatea proprie, precum și ale celor care au întocmit și desenat documentele respective sau sunt co-autori a proiectului după caz.

2.6.3. Arhitectul nu îşi va însuşi proprietatea intelectuală şi nici nu va încerca să obţină avantaje pe nedrept din munca altui arhitect sau colaborator. În acest sens, el va preciza în mod explicit aportul fiecărui arhitect la îndeplinirea misiunii profesionale.

2.6.4. Arhitectul salariat, fie ca are sau nu are drept de semnătură, are obligaţia de a se asigura că în contractul său încheiat cu angajatorul sunt prevăzute clauze specifice privind drepturile sale de autor, morale şi patrimoniale şi compatibilitatea serviciilor solicitate cu prevederile prezentului cod deontologic.

2.6.5. Arhitectul autor sau coautor, care părăseşte firma unde a elaborat respectivele proiecte poate solicita în copie documentaţii sau părţi de documentaţii întocmite, pe baza unor contracte cu clauze specifice, numai cu acordul conducerii firmei.

2.6.6. Arhitecții care își exercită profesia în echipă, fără o formă juridică, de așa natură încât aceasta să dea naștere la drepturi de autor, sunt obligați să ceară acordul tuturor membrilor echipei pentru utilizarea materialului elaborat colectiv și se vor abține de la utilizarea acestuia fără acordul explicit al celorlalți membrii, în calitate de coautori.

2.6.7. Arhitectul nu îşi va însuşi proprietatea intelectuală şi nici nu va încerca să obţină avantaje pe nedrept din munca altui arhitect sau colaborator. În acest sens, el va preciza în mod explicit aportul fiecărui arhitect la îndeplinirea misiunii profesionale.

III. STANDARDE ÎN RELAŢIA CU CLIENTUL

3.1. Încrederea reciprocă
Arhitectul va fi demn de încrederea clientului său

3.1.1. Relaţiile dintre arhitect şi clienţii săi se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine şi confidenţialitate.

3.1.2. Independenţa arhitectului nu poate prejudicia interesele clientului său în calitate de beneficiar a serviciilor profesionale ale acestuia.

3.1.3. Înainte de a angaja o lucrare, arhitectul are obligaţia să informeze clientul asupra competentelor de proiectare pe care le detine in domeniu, precum si asupra cheltuielilor probabile pe care lucrarea le implica.

3.1.4. Arhitectul nu va promova în lucrările sale decât acele materiale şi tehnologii care corespund standardelor de calitate pentru lucrarea şi bugetul avizat, despre care are deplină cunoştinţă si asupra cărora și-a informat beneficiarul.

3.1.5. Arhitectul nu poate acţiona decât în limitele contractului încheiat cu clientul său, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

3.1.6. Arhitectul poartă întreaga răspundere a lucrărilor proiectate, care îi intră în competenţă conform legii şi în care are angajată întreaga sa reputaţie. Orice intervenţie a clientului / beneficiarului sau constructorului în proiect și/sau excuția acestuia fără acordul arhitectului este de natură să îl exonereze pe acesta de responsabilitate.

3.1.7. În relaţiile cu terţii arhitectul va acţiona întotdeauna numai în interesul legitim al clientului şi în concordanţă cu interesul public.

3.2. Confidenţialitatea
Arhitectul va respecta confidenţialitatea clientului său

3.2.1. Arhitectul este obligat să păstreze confidenţialitatea privind intenţiile şi interesele clientului său în legătură cu lucrările proiectate sau în curs de execuţie, dacă nu există aprobarea expresă a clientului, cu excepţia informațiilor ce divulgă o încălcare a legii.

3.2.2. Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce arhitectul, în calitatea lui de profesionist, a aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a beneficiarului, a familiei, a aparţinătorilor şi a celor privind o societate sau o instituţie, cu excepţia informaţiilor referitoare la o posibilă încălcare a legii.

3.2.3. Arhitectul are responsabilitatea de a se asigura că secretul profesional este păstrat de către colaboratorii săi. Aceeaşi obligaţie revine organelor de conducere a Ordinului Arhitecților şi angajaţilor acestora cu privire la informaţiile cunoscute de aceştia în funcţiile pe care le deţin.

3.2.4. Nu constituie o abatere disciplinară situaţia în care legea sau o instanţa judecătorească obligă arhitectul să dezvăluie aspecte privind secretul profesional.

3.2.5. Arhitectul răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional.

IV. STANDARDE ÎN INTERESUL PUBLIC

4.1. Interesul public
Arhitectul nu va leza interesul public

4.1.1. Arhitectul va acorda maximă atenţie impactului social şi impactului asupra mediului, pe care activitatea lui le poate avea, dar şi raţionalităţii utilizării resurselor pe termen lung în soluţiile tehnice adoptate în proiecte.

4.1.2. Toate prestaţiile profesionale ale arhitecţilor vor lua în considerare sistemele de valori şi cultură fiecărei/fiecărui ţări/loc pentru care creează lucrări de arhitectură şi urbanism. În acest sens, obiceiurile specifice ale unei societăţi şi comunităţi nu vor fi impuse altora, iar spiritul locului va fi protejat.

4.1.3. Arhitectul va respecta moştenirea culturală şi naturală a comunităţii în care îşi exercită profesiunea, contribuind la conservarea şi îmbogăţirea acesteia.

4.1.4. Arhitectul care îşi desfăşoară activitatea în domeniul verificării, avizării, aprobării, controlului si expertizei tehnice a proiectelor de arhitectura, va sprijini organele competente pentru respectarea legalităţii in domeniul profesiei şi se va conforma termenelor prevăzute de lege în ceea ce priveşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor.

4.1.5. În cazul în care este solicitat să reamenajeze, să refuncţionalizeze, să extindă edificii / construcţii monument sau cu valoare arhitecturală, arhitectul va interveni cu maximă grijă pentru a păstra nealterate specificitatea istorică şi calităţile artistice şi tehnice ale patrimoniului arhitectural.
4.2. Competitivitatea și reclama
Arhitectul va promova serviciile sale cu onestitate

4.2.1. Arhitectul îşi poate face publicitate profesională numai pe baza propriilor realizări, evitând promovarea unui palmares profesional într-o manieră falsă, înşelătoare sau exagerată.

4.2.2. Nu sunt considerate acţiuni de publicitate făcute de arhitect în folosul său acele manifestări în care numele său şi aspecte ale activităţii sale profesionale sunt menţionate în scrieri literare sau de specialitate, în mass-media, realizate de către terţi în scopul informării publicului, şi nici acele intervenţii publice ale arhitectului cu referire la activitatea sau creaţia sa, dacă acestea sunt motivate şi nu sunt plătite de arhitect.

4.2.3. Arhitectul are dreptul să facă publică prestaţia sa prin descrieri şi imagini interioare şi exterioare, care constituie proprietatea sa intelectuală.

4.2.4. Arhitectul îşi va construi reputaţia profesională pe baza meritelor, performanţelor şi efortului propriu, fără a pune în cauză activitatea altui confrate.

4.2.5. Arhitectul nu va participa în niciun fel la o competiţie de arhitectură, consultare publică sau licitaţie pe care Ordinul Arhitecţilor din România, Uniunea Internaţională a Arhitecţilor sau secţiunile lor membre le-au declarat inacceptabile.

a) concurenţa dintre arhitecţi se bazează pe competenţa şi calitatea serviciilor profesionale oferite clienţilor. Sunt interzise şi se consideră concurenţă neloială următoarele acţiuni: a)tentativa sau acţiunea de atragere ori deturnare de clientelă prin denigrarea sau discreditarea altui arhitect;

b) practicarea unor subevaluări intenţionate ale investiţiilor sau onorariilor în discuţie, făcute cu intenţie sau având cunoştinţă de oferta anterioară a altui arhitect;

c) folosirea unei funcţii publice pe care o deţine, în scopul atragerii de comenzi în interes personal, ocolindu-se circuitul lor legal;

d) utilizarea unor informaţii de specialitate nepublicate, la care arhitectul a avut acces pe căi nelegale, în scopul avantajării sale în competiţia cu alţi colegi;

e) preluarea unui contract pe care un coleg arhitect l-a denunţat.

V. STANDARDE ÎN RELAŢIE CU COLEGII

5.1. Corectitudinea
Arhitectul se va comporta corect în relaţia cu colegii

5.1.1. În cazul unui confrate decedat, arhitectul care are misiunea de a continua sau interveni asupra operei dispărutului este obligat să ocrotească drepturile de autor ale moştenitorilor legali şi să nu aducă atingeri creaţiei predecesorului său. În acest caz, arhitectul în cauză va respecta, în ordine, prevederile legale în materie, eventuale clauze testamentare sau dorinţe exprimate de autor, precum şi regulile instituite de breaslă pentru asemenea situaţii.

5.1.2. Arhitectul solicitat direct și motivat să înlocuias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *